มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส นำเสนอการดำเนินงาน 3 ปี ผลงานประจักแก่สานตาสื่อ กับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เน้นการสร้างตัวอย่างของความสำเร็จ”

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส นำเสนอการดำเนินงาน 3 ปี ผลงานประจักแก่สานตาสื่อ กับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เน้นการสร้างตัวอย่างของความสำเร็จ”

 


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.62 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส คุณกรรณิการ์ สงฆ์เจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมสื่อมวลชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง
นางกรรณิการ์ สงฆ์เจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ ได้แนะนำมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยกล่าวว่า มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เริ่มดำเนินการพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดน่านเป็นแห่งแรก ในปัจจุบันมีพื้นที่ต้นแบบที่ขยายไปยังทุกภาค ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุทัยธานี เพชรบุรี และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เริ่มดำเนินการในปี 2559 ในปีแรกมีการรับฟังปัญหาความต้องการ เริ่มดำเนินการในเรื่องน้ำก่อน แล้วจึงดำเนินการในด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามภูมิสังคม


จากนั้นเป็นการนำเสนอการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เริ่มพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 7 หมู่บ้านต้นแบบ โดยจังหวัดได้คัดเลือกหมู่บ้านที่จะร่วมดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานคณะทำงาน รวมทั้งนายอำเภอของพื้นที่นั้นร่วมดำเนินการ มีการนำเสนอปัญหา จากนั้นจึงมีการเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา ที่มีข้อมูลด้านกายภาพประกอบกัน คือ แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตร แล้วจึงคืนข้อมูลให้กับชุมชน โดยให้ประชาชนได้ร่วมสะท้อนปัญหา และมีหน่วยงานรัฐเข้ามารับฟังปัญหาเพื่อนำเข้าสู่แผน เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ เรื่องแหล่งน้ำ เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ติดทะเล จึงต้องมีการพัฒนาการด้านระบบน้ำโดยการทำน้ำบาดาล ทำให้เกิดกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านฮูแตทูวอขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และประชาชนสละแรงงาน มีการขยายผลการดำเนินงานโครงการร่วมกับจังหวัด รวมทั้งการต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯดำเนินการแบบยืมคืนและต่อยอดในปีต่อไป


ทั้งนี้ ได้มีการยกตัวอย่างการดำเนินงานที่มีการขยายผลต่อยอดความสำเร็จ อาทิ โครงการแก้ปัญหานาร้างที่เริ่มต้นจาก 18 ไร่ แล้วขยายไปเป็น 200 ไร่ โดยเปลี่ยนจากนาดำเป็นนาโยน โครงการมะพร้าวคุณภาพ ที่บ้านแป้นจังหวัดปัตตานี ที่มีการเพิ่มผลผลิตจาก 40 ลูกต่อต้น เป็น 60 ลูกต่อต้น โครงการส่งเสริมผู้เลี้ยงแพะ ตำบลท่าน้ำจังหวัดปัตตานี ที่ส่งเสริมให้มีการทำคอกแพะ สนับสนุนเงินทุนแบบยืมคืน ทำให้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกในทุกปี รวมทั้งกลุ่มกระจูดของจังหวัดนราธิวาส ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการกระจูด และช่วยเหลือด้านการตลาด สำหรับการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ จะเป็นผู้ที่คอยเชื่อมโยง ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีการสร้างตัวอย่างของความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายผลต่อไป


นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่มีการปลูกทุเรียนมากที่สุดใน 3 จังหวัด ในพื้นที่บ้าน กม.26 ในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา มีเกษตรกรปลูกทุเรียน กว่า 3,000 ราย ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในลักษณะยืมและเก็บเงินคืนภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรูปกองทุนกลุ่มทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการทุเรียนคุณภาพสู่การเป็นทุเรียนซิตี้ ที่มีการขยายผลและต่อยอดโครงการ โดยส่งเสริมความรู้ ต่อยอดพัฒนาการทำการเกษตร ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทำให้ทราบถึงการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นตัวกลางในการสร้างตัวอย่างของความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts