เปิดค่ายสิ่งแวดล้อม 3Rs …………

เปิดค่ายสิ่งแวดล้อม 3Rs …………

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 3Rs มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและครูได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว รวมถึงการมีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะของชุมชน และมุ่งสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะมูลฝอย การจัดการขยะครบวงจร และเพื่อสร้างกลุ่มแกนนำครูและนักเรียนเพื่อให้ขยายผลถึงชุมชน

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์ ฐานที่ 2 ประดิษฐ์ชิ้นงานจากขยะ ฐานที่ 3 ขยะอันตราย และฐานที่ 4 ขยะทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนตำบลป่าพลู จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.บ้านห้วยหละ รร.วัดวังหลวง รร.บ้านห้วยแทง รร.บ้านป่าพลู และรร.บ้านป่าแป๋ รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 คน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสิ่งแวดล้อม มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนาย 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

พรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

Related posts