.**..**รร.สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมจัดกิจกรรมและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

.**..**รร.สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมจัดกิจกรรมและเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 


..**วันที่ 26 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ

และนโยบายรัฐบาล และตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน


..**ด้านนายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ เปิดเผยว่า ครู นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองร่วมขบวนเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนบริเวณโรงเรียน และได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

Related posts