ป.ป.ช.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ป.ป.ช.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ น.ส.วราภา แดงอินทวัฒน์ และนายสิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 ที่โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตพระราชทาน และโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 และในวันนี้ ตนและคณะ จึงได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านดินดำเล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

///////

Related posts