**สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 **

**สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 **

 


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานสู่ห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย “ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งการนิเทศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

โดยดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 จึงได้ดำเนินการ จัดทำโครงการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และได้ดำเนินการนิเทศ โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานสู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนแต่ละเครือข่ายให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและขยายผลเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Related posts