เสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแนวดิ่ง หุบเหวลึก เชื่อมั่นกู้ภัยประจำตำบล สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแนวดิ่ง หุบเหวลึก เชื่อมั่นกู้ภัยประจำตำบล สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

 

ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานในการปิดการอบรม รุ่นที่ 9 อำเภอแม่สะเรียง โดยมีทีมช่วยเหลือ จากหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย จำนวน 50 คน 5 ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย อบต.แม่เหาะ อบต.แม่คง อบต.แม่ยวม อบต.เสาหิน และ อบต.ป่าแป๋ ร่วมฝึกอบรม กิจกรรมเฝ้าระวังสาธารณภัยและยกระดับการส่งต่อฉุกเฉินในระดับพื้นที่

โดยมีเป้าหมายฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ทั้ง 7 อำเภอ 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 500 คน เพื่อ ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของแต่ละอำเภอ แต่ละท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพิ่มศักยภาพของทีมช่วยเหลือ โดยมุ่งลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในมิติเชิงพื้นที่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก การวางระบบและเชื่อมโยงกลไกการจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีเอกภาพ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับมือภัยพิบัติในเบื้องต้นและขยายเครือข่ายอาสาสมัครทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ตลอดจนวางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อำเภอแม่สะเรียง มีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่หลายจุด การเดินทางและการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก อาทิเช่นพื้นที่ ต.เสาหิน เป็นค้น ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย จึงสำคัญเพราะจะเป็นหน่วยกู้ภัยชุดแรกที่เข้าถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยในแนวดิ่ง การสาธิตการใช้เชือกขึ้นลงที่สูง การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยแปลในแนวลาดเอียง การประสานกันเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ทีมกู้ภัยประจำตำบลสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และ ปลอดภัย


ภาพ / ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts