กขป. เขต 6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 ทบทวนเป้าหมาย/ทิศทาง และแผนการขับเคลื่อนฯ ปี 2562

กขป. เขต 6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 ทบทวนเป้าหมาย/ทิศทาง และแผนการขับเคลื่อนฯ ปี 2562

 

24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและชีแจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา และทีมงาน เป็นผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ ทบทวนภารกิจ กขป. เป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อน ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปี 2562 ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของ กขป.เขต 6 ต่อไป

25 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ได้แก่ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ซึ่งลาออกเพื่อไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และกรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย) ได้แก่ นายอาวีระ ภัคมาตร์ (ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 แทนนายปัญญา วรเพชรายุทธ), นางรุ่งทิวา สุดแดน (ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 แทนนางมนิดา ลิ่มนิจสรกุล) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการร่วม ประเภทผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. – เปลี่ยนแปลงจากจาก นางสาวชัชณารัช จันทนะ เป็น นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์) และ กระทรวงสาธารณสุข (เปลี่ยนแปลงจาก นายแพทย์ อภิรัต กตัญญุตานนท์ เป็น นายแพทย์อภิรักษ์ พิสุทธิอาภรณ์)

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. รับทราบผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ในปี 2561 3.1 การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 940,000 บาท เบิกจ่ายครบ 100%, โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน งบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 26,635 บาท ส่งคืน สช. , โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 620,000 บาท เบิกจ่ายครบ 100%, โครงการรวบรวมสถานการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนสุขภาวะในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ 6 เพื่อนำเสนอในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาคกลาง งบประมาณ 700,000 บาท เบิกจ่ายครบ 100%, โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ กขป. เขต 6 งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่ายครบ 100% โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีรายงานที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ผ่านการวิเคราะห์ผลลัพธ์/ผลผลิตแล้วมาด้วย (ให้เห็นถึงทั้ง Output / Outcome) ประกอบด้วย 3.2 การดำเนินงานที่สำคัญของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ในปีที่ผ่านมา โดยมีประเด็นขับเคลื่อนภายใต้ร่ม EEC เป็นตัวนำ 4 ประเด็น ได้แก่ อาหารปลอดภัย, อุบัติเหตุ, ขยะและสารพิษ, เด็กและเยาวชน (ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การสูบบุหรี่ในเยาวชน) ได้มีการการจัดเวทีเชื่อมร้อยภาคีทั้ง 8 จังหวัด ค้นหาพื้นที่รูปธรรมเพื่อเป็นโมเดลต่อยอดขยายผล และมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนงาน และวิชาการ, คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, คณะอนุกรรมการประสาน บูรณาการ และขับเคลื่อน, คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิน

3.3 รายงานการดำเนินงานของ กขป. เขตพื้นที่ 6 ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด กขป. ทั้ง 10 ด้าน 3.4 ทิศทางการดำเนินงาน กขป. ปี 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์จากการประชุม กขป. ครั้งที่ 4/2562 โดยกำหนดเป้าหมายร่วม “สานพลังการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของตนเอง (เท่าที่เรามีอำนาจ) โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (กลุ่มด้อยโอกาส) เพื่อมุ่งสู้ประโยชน์ของประชาชน”
4. รับทราบการสนับสนุนโครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 4.1 งบประมาณ กขป. เขต 6 สำหรับการจัดประชุมและบริหารจัดการ เป็นเงิน 1,260,000 บาท 4.2 งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในภาพรวมระดับภาค (มหกรรมภาค) เป็นเงิน 1,830,000 บาท และงบสนับสนุนให้ดำเนินการในระดับเขต จำนวน 316,000 บาท

5. มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เชิงประเด็น 4 คณะ (อาหาร, อุบัติเหตุ, ขยะและสารพิษ, เด็กและเยาวชน) และให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ที่ตั้งอยู่เดิม คือ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนงาน และวิชาการ, คณะอนุกรรมการประสาน บูรณาการ และขับเคลื่อน, คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิน แต่ยังให้คงคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารไว้ โดยจะเกลี่ยกลบประมาณให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรองประธาน กขป. 2 ท่าน จะแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลประเด็นขับเคลื่อนในภาพรวม


– นายแพทย์ กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ รองประธานคนที่ 1 (ประเด็นขยะ/สารพิษ และประเด็นอุบัติเหตุ)
– นางสาวจิรธยาน์ เงาศรี รองประธาน คนที่ 2 (ประเด็นอาหาร และประเด็นเด็กและเยาวชน)
6. เห็นชอบการรับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคกลาง ปี 2562 (กขป. เขต 6 เป็นเจ้าภาพ)
7. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ประจำปี 2561 ซึ่งพิจารณาเสร็จสิ้นและรับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ประเภท 6 สาขา (รางวัลยอดเยี่ยม 5 รางวัล, รางวัลดีเด่น 19 รางวัล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล)

 

ภาพ/ข่าว : คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กขป. เขตพื้นที่ 6 คณาโชค ตามจิตเจริญ / เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts