นราธิวาสจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในพื้นที่

นราธิวาสจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในพื้นที่

 


วันที่18มิ.ย.62 ที่บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 คน ร่วมในพิธีในครั้งนี้


เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 17 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยสะสม 28.785 ราย ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน43ราย ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีรายงานผู้ป่วย จำนวน 463 ราย ต่อประชากรแสนคนผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย สำหรับอำเภอเมืองพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมรวม 136 ราย อัตราผู้ป่วยสูงสุดของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส คือตำบลกะลุวอเหนือมีระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือจังหวัดนราธิวาส ทางอำเภอเมืองเห็นความสำคัญของปัญหาทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง


นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะและพาหนะที่มีน้ำขัง เพื่อจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ อีกด้วย, ในการดำเนินกิจกรรมโดยเน้นมาตรการ 5 ส.สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มาตรา 3 ก.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บน้ำให้มิดชิด และมาตรา 5ป. 1ข.คือ1 ปิดภาชนะน้ำขัง 2. ปล่อยปลากินลูกน้ำ 3.เปลี่ยน น้ำในภาชนะทุก 7 วัน 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในรอบๆบ้าน 5. ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข.ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำ กำจัดไข่ยุงเพื่อป้องกันโรค 3 โรคได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้ออีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts