แม่ฮ่องสอนเพิ่มศักยภาพติวเข้ม500 ทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 7 อำเภอ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 16 มิถุนายน 2562
แม่ฮ่องสอนเพิ่มศักยภาพติวเข้ม500 ทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 7 อำเภอ พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย

ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางติดตามการฝึกอบรม อปพร.หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เพื่อเตรียมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังสาธารณภัยและยกระดับการส่งต่อฉุกเฉินในระดับพื้นที่ และรองรับสถานการณ์จากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 50 ท้องถิ่นๆ ละ 10 คน รวมจำนวน 500 คน และ ในวันนี้เป็นการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 – 10 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแนวดิ่ง การใช้เชือก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ประจำกายให้กับทีมกู้ชัย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย


นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาและยกระดับทีมกู้ภัยระดับตำบล เพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ในห้วงฤดูฝน ที่มักจะเกิดเหตุอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง และดินโคลนภูเขาสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎร ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 7 /2562 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน50 คน/รุ่นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล อปพร.ในสังกัด ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts