น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวิ่งเส้นทางความดีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (ชมคลิป)

โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะกรรมการไตรภาคี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ชาวไร่อ้อย และประชาชนจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลสนามที่ 4 ตามโครงการ “ 6 เส้นทางความดี มิตรอาสา RUN FOR YOU 2019” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการวิ่งออกกำลังกาย และนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ดร.นัฐวุฒิ ไผ่ผาด สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผอ.ด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน บริษัทมิตรผล จำกัด นายฐากูร เกลี้ยงสุวรรณ ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ นายบรรจง กุลอาจศรี นายก อบต.สมสะอาด นายวิบูล กุลกั้ง กำนันตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะกรรมการไตรภาคี ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ชาวไร่อ้อย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลสนามที่ 4 ตามโครงการ “6 เส้นทางความดี มิตรอาสา RUN FOR YOU 2019” ซึ่งกลุ่มมิตรผลร่วมกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการวิ่งออกกำลังกาย และนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


นายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่มมิตรผลมีความตั้งใจแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมาที่จะพัฒนาชุมชนรอบโรงงานให้เติบโตไปพร้อมกัน ดังปณิธาน “ร่วมอยู่ร่วมเจริญ” โดยการส่งเสริมเชิญชวนให้พนักงาน หน่วยงานราชการ ชุมชน รวมทั้งคู่ค้ากลุ่มมิตรผลได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาชุมชนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการมิตรอาสา
โดยในปี 2562 นี้ ได้กิจกรรมโครงการวิ่ง “6 เส้นทางความดี มิตรอาสา RUN FOR YOU 2019” ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยการวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในเส้นทางสนามวิ่งที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งรายได้เบื้องต้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 200,000 บาท จะมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ


นายคมสันต์ กล่าวอีกว่า นอกจากกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายแล้วยังมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มิตรอาสา พัฒนาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในปีแห่งการขึ้นครองราชย์สมบัติ 2562 นี้ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีสนามเด็กเล่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน และปลูกผักสวนครัว เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และที่ซ่อนตัวของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ให้เป็นสถานที่ร่มรื่น สะอาด น่าอยู่ สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน นำไปสู่การเป็นชุมชนสะอาด ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของชุมชนรอบโรงงานน้ำตาลมิตรผลอีกด้วย

/ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts