ชุมพร – จัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562

ชุมพร – จัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562

 


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธี โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ณ โรงเรียนศรียาภัย 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ถือว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน ให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษานำระบบสหกรณ์ไปใช้ในการเรียนการสอน ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ตั้งแต่เยาววัย จึงได้กำหนดจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ขึ้นมา


นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติหลักการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 และสำนักพัฒนา และถ่านทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สถานที่ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยาย เพื่อเป็นการปลูกฝัง การกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการสหกรณ์


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เผย ขอขอบคุณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เขต1 ที่ได้จัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ขึ้นในวันนี้ โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 บุคลากรส่วนราชการ ครู นักเรียนในจังหวัดชุมพร และผู้แทนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ จัดให้ความรู้โดยจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน จัดนิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อเกี่ยวกับการสหกรณ์ในโรงเรียน จัดให้มีการประกวดผลงาน การประกวดกรรมการสหกรณ์นักเรียน ประกวดเรียงความการสหกรณ์ และกิจกรรมประกวดวาดภาพ ของนักเรียน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts