สพม.33 (สุรินทร์) ปฐมนิเทศและเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สพม.33 (สุรินทร์) ปฐมนิเทศและเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาลญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบโอวาท ในโอกาสปฐมนิเทศ และเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ


นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ในฐานะประธานการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน ๑๔ โรงเรียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนรัตนบุรี ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการของการพิสูจน์ด้วยหลักการและเหตุผล

รวมถึงการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างคุณลักษณะให้นักเรียนมีนิสัย สนใจใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล ทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ในครั้งนี้ มีกำหนด 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

กิจกรรมหลักที่จัดประกอบด้วย กิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์, กิจกรรม STEM จุดประกายนักวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาราศาสตร์ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จาก 14 โรงเรียน จำนวน 440 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนรัตนบุรี นายธีระทัศน์ กล่าว หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท พร้อมทั้งให้ข้อคิด แก่นักเรียนที่เข้าค่ายฯ ในครั้งนี้

Related posts