งานวันลูกโหนด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 33 ของอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 

งานวันลูกโหนด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 33 ของอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 


ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 6 ก.ค.62เชิญชวนเกษตรกรส่งลูกตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นสินค้าโอทอปของดีอำเภอสทิงพระ เนื่องจากอำเภอสทิงพระ เป็นอำเภอที่มีต้นตาลโตนดมากที่สุดในคาบสมุทรสทิงพระ กว่า 5 แสนต้น

 

นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เปิดเผยว่า อำเภอสทิงพระ จัดงานวันลูกโหนด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 33 โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมืองสทิงพระและความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดงานวันลูกโหนดติดต่อกันเรื่อยมา เป็นเวลาถึง 33 ปี ในปี 2562 นี้

และในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จัดให้มีการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยเฉพาะลูกตาลโตนด น้ำผึ้งโหนดและน้ำส้มโหนด ซึ่งในทุกๆปีจะได้รับความสนใจจากเกษตรกรส่งลูกตาลโตนด ทั้งตาลโตนดกา และตาลโตนดข้าว รวมทั้งน้ำผึ้งโหนดและน้ำส้มโหนด มาเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอสทิงพระ เป็นอำเภอที่มีต้นตาลโตนดมากที่สุดในคาบสมุทรสทิงพระ มีจำนวนกว่า 5 แสนต้น สร้างอาชีพและสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาจนถึงลูกหลาน

 

นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเข้าประกวดโดยเฉพาะลูกตาลโตนด ทั้งตาลโตนดกา และตาลโตนดข้าว รวมทั้งน้ำผึ้งโหนดและน้ำส้มโหนด มาเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นสินค้าโอทอปของดีอำเภอสทิงพระ รวมทั้งเชิญชวนเที่ยวงานวันลูกโหนด โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ดำรงไว้เป็นงานประจำปีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตสั่งสมมาช้านาน คือ โหนด นา เล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าแห่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนของตาลโตนด รวมทั้งเผยแพร่ แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักอำเภอสทิงพระ และมาเที่ยวชม อุดหนุนและหาซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้มากยิ่งขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts