ศอ.บต.สั่งเดินหน้า ทำความเข้าใจกับประชาชน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการ การขยายผลเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน” สู่เมืองต้นแบบ แห่งที่ 4” อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น

 

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากเมืองต้นแบบ ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.สงขลา ส่วนในพื้นที่ จ.สงขลา ศอ.บต. ได้ศึกษาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นว่า อ.จะนะ จ.สงขลา มีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นเมืองต้นแบบแห่งที่ 4 โดยใช้เวลาศึกษากว่า 2 ปี จน ครม.เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเมืองต้นแบบที่ 4 แห่งนี้

ศอ.บต. เห็นว่า การสร้างความเข้าใจกับสังคม โดยเฉพาะคนในพื้นที่ อ.จะนะ และใกล้เคียง มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแม้ว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา ศอ.บต. จะได้จัดทำเวที เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนและองค์กรต่างๆในพื้นที่มาแล้ว แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น ศอ.บต.จึงได้ทำโครงการเตรียมความพร้อม ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ ประโยชน์ที่ประเทศชาติ คนในภาคใต้ และคนในพื้นที่ อ.จะนะ จะได้รับ เพื่อทุกโครงการที่เกิดขึ้นประชาชนคือ”หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์”ที่สำคัญที่สุด เพราะหากได้รับการ ปฏิเสธ จากประชาชน การดำเนินการย่อมไม่สามารถทำได้
สิ่งที่ ศอ.บต. ถือเป็นความเร่งด่วนในการดำเนินการคือ 1 การจัดทำ eia ตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม 2 การสนับสนุนการศึกษา, สาธารณสุขในชุมชน 3 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป ศอ.บต. ได้จัดทำเวที เพื่อสื่อสารกับสังคมในพื้นที่ อำเภอจะนะ เพื่อให้รายละเอียดของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ โดยใช้ที่ทำการสถาบันศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำสี่เสาหลัก ผู้นำธรรมชาติ ประธานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเครือข่ายและแกนนำในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ป้าหมายในการสร้างความรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้แก่ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม
พล.เรือตรี สมเกียรติ เลขาธิการฯกล่าวว่า ขอให้ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับฟังรายละเอียดของโครงการ และแสดงความคิดเห็น ความกังวลต่าง ได้อย่างเต็มที่ เพราะสุดท้าย ศอ.บต. ต้องตอบว่าการทำงานทุกเรื่องของ ศอ.บต. สนับสนุนและผลักดัน ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานั้นอย่างไร และจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขของความขัดแย้งขึ้นใหม่ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อประชาชน ได้รับรู้ และเข้าใจ ถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและคนในพื้นที่ได้รับ ต้องร่วมกันผลักดันเมือง”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอย่างแน่นอน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts