จังหวัดจันทบุรีจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด เฉพาะหน้าที่ Function Exercise : FEX ซักซ้อมความพร้อมป้องกันอันตราย ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

จังหวัดจันทบุรีจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด เฉพาะหน้าที่ Function Exercise : FEX ซักซ้อมความพร้อมป้องกันอันตราย ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

 

วันนี้ ( 6 มิ.ย.62 ) ที่ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน และ ผู้บัญชาการเหตุการณ์เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรีประจำปี งบประมาณ 2562 ด้านอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เฉพาะหน้าที่ หรือการฝึก Function Exercise : FEX เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเพื่อจัดการสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ วางแผนการระดมสรรพกำลังในการจัดการสาธารณภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

และ ดินโคลนถล่มให้เป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และแผนระดับต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชำนาญในการจัดการสาธารณภัยให้มีความสอดคล้องในการปฏิบัติ โดยครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มการฝึก 5 กลุม คือ 1.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด / 2.กลุ่มลุ่มน้ำจันทบุรี / 3.กลุ่มลุ่มน้ำคลองโตนด / 4.กลุ่มลุ่มน้ำเวฬุ และ 5.กลุ่มลุ่มน้ำโตนเลสาป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts