อำนาจ​เจริญ​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

อำนาจ​เจริญ​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ตามนโยบายของ​ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวูฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย

 


วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิ.ย.62เวลา 09.30 น.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางสาวเพียรวิภา โพศาราช นายก ทต.โคกกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอให้การต้อนรับ นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 220 คน​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนางประยงค์ พิมพะสุทธิ์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ


นายบรรจง ชิณแสน เกษตรอำเภอลืออำนาจ กล่าวว่าก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 รัฐบาลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้และบริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอลืออำนาจทั้ง 7 ตำบล เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts