เชียงใหม่เปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”ภาคเหนือ

เชียงใหม่เปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”ภาคเหนือ

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน2562 ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 6,800 คน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้มาเป็นประธานในพิธีงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือในวันนี้

ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงานผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้มีความมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้มีความคุณูปการ ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก คือผู้ทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติให้มีความรู้รักสามัคคี การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรัก และเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

ในส่วนของกิจการลูกเสือ ถือว่าเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกว่า ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฏเกณฑ์และ
หน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักสำคัญประการหนึ่ง ของลูกเสือเป็นที่ยกย่องจากประชาชนโดยทั่วไปดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้ปกครองและผู้กำกับลูกเสือ ควรหาโอกาสให้ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนเช่นที่บ้านควรส่งเสริมให้เด็กทำงานในบ้านช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวอันเป็นการปลูกฝังแล้วลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก ที่โรงเรียนหรือชุมชนควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนต่อโรงเรียนและชุมชนให้มากที่สุดโดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติงานเท่านั้นเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน

งานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจาก 17 จังหวัดภาคเหนือแล้ว ยังมีลูกเสือจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วยจำนวน5ประเทศจำนวน 24 คนจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้านแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย

ขอให้แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดี มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้าน เราได้เห็นว่า คนไทยมีอัธยาศัยดีมีความจริงใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้เยาวชนชุมนุมได้รับประสบการณ์และทักษะชีวิต มีความสมัครสมานสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ อีกทั้งให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้ประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือในกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในงานชุมนุมครั้งนี้มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น 6,810 คน ภายในงานมีการเดินสวนสนามของตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และตัวแทนคณะลูกเสือจากต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซียจำนวน 24 คน ซึ่งมีการจัดแบ่งค่ายเป็นหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ ค่ายหมู่บ้านแม่ปิง ค่ายหมู่บ้านริมกก ค่ายหมู่บ้านสองแคว และค่ายหมู่บ้านเจ้าพระยา

สำหรับกิจกรรมที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ เนตรนารี มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”ภาคเหนือ โดยกำหนด 5 วัน 4 คืน หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมพิเศษ

และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ หลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือ ปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts