นครนายก คลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

จังหวัดนครนายก จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

 

ที่องค์การบริการส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 11 คลินิก

ประกอบด้วยคลินิกพืช สัตว์ ประมง กฎหมาย สหกรณ์ บัญชี ดิน ชลประทาน ข้าว เกษตรและสหกรณ์ และคลินิกอารักขาพืช ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำ และเอกสารสิทธิ์การครอบครองแม่โคกระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของกรมปศุสัตว์ ที่ได้ยืมแม่โค กระบือไปครบ 5 ปีและส่งลูกตัวที่ 1 คืนให้ธนาคารฯตามสัญญาที่ยืมไปจำนวน 6 ราย ให้กับเกษตรกรในสมาชิกโครงการฯ โดยมีส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกันเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่ ปพิชญา เนินใหม่ นครนายก

Related posts