เชียงใหม่// สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

เชียงใหม่// สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวด นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 กล่าวรายงาน ณ.สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี โดยได้กำหนดมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว  สังคมประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการตาม นโยบายของรัฐบาล

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการเป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีความรักและความสามัคคี ดังนั้นสถานศึกษาควรที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 กล่าวว่า การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 กล่าวว่า ด้วยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัยเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และมีความสามัคคี สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

สำหรับการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในปีนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการประกวดระดับภาพมีสถานศึกษาในเขตบริการ 8 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประกวด ได้กำหนดประเภทการประกวดออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แม่นารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารีวิสามัญ ในวันนี้เป็นการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค มีกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 26 ทีม

สำหรับกองลูกเสือที่ผ่านการคัดเลือก ชนะเลิศการประกวดในระดับภาค แต่ละกลุ่มจะได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

นภาพร ขัติยะ / เชียงใหม่

Related posts