ปิดโครงการ Pacific Partnership 2019 (ชมคลิป)

ปิดโครงการ Pacific Partnership 2019

 

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 เวลา 17.30 น. พลตรี ธิติชัย เทียนทอง รองเจ้ากรมยุทธการทหาร และพลเรือตรี Murray Joe Tynch (เมอเร่ โจ ทินช์) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Pacific Partnership 2019 บนเรือ USNS Fall River ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการ Pacific Partnership 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562 โดยกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วม มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วยการฝึกจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การฝึกด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาล (Medical) การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนโดยการก่อสร้าง (ENCAP)

และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) ซึ่งถือเป็นภาพรวมแห่งความสำเร็จของกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกาและมิตรประเทศในการแบ่งปันความคิดเห็น เจตนารมณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ด้านการแพทย์และพยาบาล ด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่

ผลสำเร็จจากการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลกองทัพไทยในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติกับมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาขยายผลและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts