กศน.ฉะเชิงเทราจัดโครงการ”ศิษย์ดีมีคุณธรรม” (ชมคลิป)

กศน.ฉะเชิงเทราจัดโครงการ”ศิษย์ดีมีคุณธรรม”  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 

วันนี้ (26 พ.ค.62 ) ที่ห้องประชุมสุขประยูรศุข สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอุบล ดีรัศมี ผอ.กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้จัดโครงการศิษย์ดีมีคุณธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา”โดยมีนายธีระพล แสงอำนาจเจริญ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ศรีณิบูรณ์ศึกษานิเทศขำนาญการพิเศษ และ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินทางมาร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้

ในห้วข้อ”เส้นทางสู่ความสำเร็จ” โดยมีข้าราชการ คณะครูกศน.ตำบล และ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจำนวน 312 คน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยะธรรมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป พร้อมได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสร้างความรู้สึกรับผิดชอบแยกแยะผิดชอบชั่วดีอย่างเป็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตนเองก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งแต่เดิมจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดสัมปทวน

ด้วยความเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่า กศน. ทุกครั้งที่ตนเองได้รับเชิญไปออกงานต่างๆ จะพูดถึงกศน.ทุกครั้งเพราะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ของกศน.ความสำเร็จของตนส่วนหนึ่งเพราะได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกศน. จึงอยากฝากน้องๆนักศึกษาทุกคนให้ภูมิใจที่เป็นศิษย์กศน.เพราะไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใดก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน

***********************

Related posts