ปทุมธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ชั้น 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯโดยมี นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาเข้าร่วมงาน


ปทุมธานี ด้านนายสัน สร้างสร้อย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชา-นุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด รายละเอียดดังนี้ 1. กรณีเกิดอัคคีภัย หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอน ตามความเหมาะสม มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)


2. กรณีที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด ให้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ งานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน ตามข้อ 1
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยจำนวน 3 ราย (1) รายนายสมพร สมสมัย บ้านเลขที่ 34/18 (เสียหายบางส่วน)(2) รายนายชัยมงคล อุ่นจันทร์ บ้านเลขที่ 34/23 และ (3) รายนายสกล พรมชาติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (เสียหายทั้งหลัง)และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนายจินดา วัฒนากุล บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (เสียหายทั้งหลัง) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวให้โอวาท และมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียวกระผมนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีได้สนอง พระราโชบายดังกล่าว พิจารณาการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานบรรเทาทุกข์ ให้กับ(1) รายนายสมพร สมสมัย บ้านเลขที่ 34/18 (2)รายนายชัยมงคล อุ่นจันทร์ บ้านเลขที่ 34/23 (3)รายนายสกล พรมชาติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และ (4) นายจินดา วัฒนากุล บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กระผมขอแสดงความเสียใจกับท่านทั้ง 4 ราย ที่ประสบภัยในครั้งนี้ และขอให้ท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระปทุมธรรมราชจงดลบันดาลพรให้ทุกท่านประสบแด่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสืบไป


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts