ปทุมธานี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธาน การอบรมสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธาน การอบรมสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคณะวิทยากร คณะผู้บริหาร อบต.คูบางหลวง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศของชุมชนเช่นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) และข้อมูลอื่นๆ ของชุมชน มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้คนในหมู่บ้านตำบลสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกำหนดพื้นที่

ดำเนินการจังหวัดละ 1 ตำบล ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้วเป็นพื้นที่เป้าหมายใน การจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอำเภอตำบลจัดทำสารสนเทศต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบไปด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคูบางหลวงทุกหมู่บ้านและผู้นำชุมชนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้วในการจัดอบรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงอนุญาตให้ใช้สถานที่

และประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมพร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการประสานการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับคัดเลือกตำบลสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจราชการต่อไป ด้านนายวิรัตน์ ลายลักษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาชุมชนที่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ชุมชนใช้ข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเช่นข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ที่จัดเก็บเป็นประจำทุกปีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)และข้อมูลอื่นๆในหมู่บ้าน ตำบลในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนโดยที่สารสนเทศชุมชน

คือข่าวสารของหมู่บ้านที่เกิดจากการนำระบบข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบที่ต้องการและสามารถใช้ได้ทันทีซึ่งในการสารสนเทศชุมชนจะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตำบลสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคมโครงสร้างประชากรสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านเป็นต้นโดยเป้าหมายสำหรับของการจัดทำสารสนเทศชุมชนคือต้องการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของคนในชุมชนในการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลถึงความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปประธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts