#สุรินทร์# อำเภอปราสาทจัดยิ่งใหญ่ “ประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย ประจำปี 2562” ครั้งที่ 19 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# อำเภอปราสาทจัดยิ่งใหญ่ “ประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย ประจำปี 2562” ครั้งที่ 19

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย”(พิธีเรียกขวัญกระบือ)ประจำปี 2562 ณ บ้านปันรัว หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีพิธีและกิจกรรม ประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่ตา ซึ่งมีเครื่องเซ่นไหว้จากทุกหมู่บ้าน ณ ศาลปู่ตาบ้านปันรัว กิจกรรมการออกร้านนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จาก 19 หมู่บ้าน หน่วยงานส่วนราชการและกลุ่มองค์กรต่างๆ กิจกรรมการโชว์เรียนแบบเสียงควาย การเป่าใบไม้เป็นเสียงดนตรี การปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2562 การแข่งขันตำข้าวซ้อมมือ การหุงข้าวแบบโบราณ การสาวไหมและการต่อผ้า

การแข่งขันปั้นปูนเรื่องวิถีคนกับกระบือแบบดั้งเดิม ของเด็กระดับประถมศึกษาในพื้นที่ การแข่งขันยิงหนังสติ๊กของนักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ การแข่งขันการแต่งกายกระบือแบบขบขันควายแฟนซี การประกวดธิดาฮาวปลึงกระแบ็ยประจำปี 2562 (ประเภท 2) การแข่งขันไถนาในประเภททั่วไปและประเภทเขยฝรั่ง การจัดงานประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย จำปี 2562 โดยอำเภอปราสาทได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลตาเบาและประชาชนชาวอำเภอปราสาท โดยให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ อำเภอปราสาทเป็นพื้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กว่า 1000 ปี ดังปรากฏหลักฐานปราสาทของโบราณจำนวนมาก พร้อมทั้งการสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน อำเภอปราสาทได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2480 นับถึงปัจจุบันครบ 81 ปีบริบูรณ์

ประกอบกับเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีเขตการปกครองถึง 18 ตำบล 241 หมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคม และการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนล่าง และเชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาและลาว รวมถึงการมีศักยภาพด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยววิถีชุมชนอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีชื่อเสียงมามากมาย ซึ่งตำบลตาเบาก็เช่นกัน ตำบลตาเบามีจำนวน 19 หมู่บ้าน ประชากร 9,079 คน มีพื้นที่ 45,240.38 ไร่ ราษฎรมีอาชีพทำนา มีควายหรือกระบือทั้งตำบลประมาณ 1,900 ตัว และบ้านปันรัว คือหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 มีประชากร 620 คน 160 ครัวเรือน มีเนื้อที่ 7738.92 ไร่ บ้านปันรัวได้รับรางวัลหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายแห่งชาติชนะเลิศระดับประเทศในปี 2543 ซึ่งในสมัยนั้นบ้านปันรัวมีกระบือประมาณ 600 ตัว

โดยแต่เดิมในการทำนาใช้แรงงานกระบือเป็นหลักในการไถนา ซึ่งเป็นที่มาของการประกอบพิธีเกี่ยวกับเรียกขวัญกระบือ เพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์ของกระบือ สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพทำนาของเกษตรกร และมีชื่อเรียกภาษาท้องถิ่นว่า “ฮาวปลึงกระแบ็ย” ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของราษฎรพื้นถิ่นนี้ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ จ.สุรินทร์

Related posts