สระบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ดำเนินการตามนโยบายของกรมป่าไม้ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเป็นแบบอย่างให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชา

สระบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ดำเนินการตามนโยบายของกรมป่าไม้ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเป็นแบบอย่างให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชา

 


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยการอำนวยการของนายสมศักดิ์สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ได้สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงในวันนี้ ทั้งนี้ในทางสากลวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่านอกจากได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างสมดุลทางธรรมชาติด้วยการเพิ่มต้นไม้ให้กับแผ่นดินแล้วยังเป็นการสร้างบุญกุศลอีกทางหนึ่งด้วย อนึ่งการปลูกต้นไม้ในวันนี้ได้เลือกดำเนินการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง สวนป่าพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งได้จัดไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้ กับนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯในการปลูกต้นไม้วันนี้แค่ปลูกต้นไม้คนละต้น เป็นการร่วมมือกัน จะได้สร้าง บรรยากาศที่ดี ในพื้นที่ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มเติมอากาศให้กับ โลกในวันวิสาขบูชาโลกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts