จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันนี้ ( 18 พ.ค.62 ) ที่วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล

และเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม ให้คนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัส หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยรวมทั้งร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ดีงาม โอกาสนี้ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมทั้ง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ศาสนะสถาน และ โบราณสถานโดยรอบวัดทองทั่ว พร้อมทั้งเยี่ยมชม เรียนรู้ประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองเพนียด ที่มีมัคคุเทศก์ เยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดทองทั่ว และ คุณครูคอยแนะนำและตอบข้อซักถาม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts