จันทบุรี/วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”จัดอบรมจิตอาสา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ มีจิตอาสาร่วมสมัครเข้ารับการอบรมกว่า 800 คน

จันทบุรี/วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”จัดอบรมจิตอาสา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ มีจิตอาสาร่วมสมัครเข้ารับการอบรมกว่า 800 คน

 

วันนี้ ( 16 พ.ค.62 ) ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ”เป็นผู้ให้ความรู้แก่จิตอาสาอำเภอสอยดาวที่เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และชาวบ้านจาก 5 ตำบลของอำเภอสอยดาว ประกอบด้วย ตำบลประตง ตำบลทุ่งขนาน ตำบลสะตอน ตำบลทับช้าง และ ตำบล ทรายขาว ถือเป็นการขยายผลอบรม รุ่นที่ 3 /2562 ของจังหวัดจันทบุรี

ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสงบสุข ร่มเย็นของประเทศชาติ มีการแนะนำวิธีรการถวายความเคารพ การคำนับ และ ถอนสายบัว การนั่งเข้าระเบียบ รวมทั้ง วิชาพื้นฐานทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปขยายผลต่อครอบครัว และ ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts