เชียงใหม่// กยท.อบรม”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4 “ (ชมคลิป)

เชียงใหม่// กยท.อบรม”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4 “

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การยางแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ ๔ “
โดยมี นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การฝึกอบรม”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4ในวันนี้ ครูยางอาสาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพราะหลายท่าน ณ ที่เเห่งนี้ ในด้านของการปลูกสร้างสวนยางพารา การแปรรูปยางพารารวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา

นอกจากนี้ ยังถือว่าท่านเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละเวลา กิจการงานส่วนตัวมาให้การช่วยเหลือภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงกับพี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่ นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้รับไปถ่ายทอด แนะนำ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งเป็นตัวแทนของการยางแห่งประเทศไทยในการเข้าถึงชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา และเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานนโยบายภาครัฐให้พี่น้องชาวสวนยางและมวลชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นการเสียสละของครูยางอาสา ซึ่งเป็นอาสาสมัครเกษตรด้านยางพาราในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้มีความมั่นคงสืบไป

นายจักรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา หัวหน้ากองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศ ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานครูยางอาสา พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการรับสมัครครูยางอาสา เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย

โดยปัจจุบันมีครูยางอาสาทั่วประเทศ ประมาณ 3,817 คน ซึ่งในการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4 จัดระหว่างวันที่15-16 พฤษภาคม 2562 มีครูยางอาสาในพื้นที่ กยท.จ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

การดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูยางอาสาในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายครูยางอาสาในพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ครูยางอาสาต่อไป

ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลีเมอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ปริมาณการผลิตยาง และการใช้ยางพาราของโลก ปี 2017 ความสามารถในการผลิตประมาณ 13.4 ล้านตันความสามารถในการใช้ประมาณ 13.1 ล้านตันปริมาณสต๊อกสะสมประมาณ 3 ล้านตัน

ผลการศึกษาของ International Rubber Study Group(IRSG) เมื่อปี 2558 ระบุว่าความต้องการใช้อย่างจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีข้างหน้า(ประมาณ 2-3%) คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้ของเศรษฐกิจของจีน อินเดีย กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาในกลุ่มประเทศอัฟริกา

ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ กระจุกตัวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลัก ประเทศไทย ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการผลิตของประเทศไทย ความสามารถในการผลิตยางพาราประมาณ 4.43 ล้านตัน(ปี 2560)สัดส่วน(ปี 2556 -2560)ส่งออกเป็นวัตถุดิบ 82 -85%(ช่วง 3.6-3.7 ล้านต้น)ใช้ภายในประเทศ 12 -15%(ช่วง 0.5 -4.7 ล้านต้น)สต๊อก 3-6%(ช่วง 0.5 -0.8 ล้านต้น) มูลค่าการส่งออกของปี 2560 การส่งออกวัตถุดิบประมาณ 200,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางประมาณ 2.5 แสนล้านบาท

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts