ปทุมธานี-รพ.ธรรมศาสตร์แถลงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และคว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก (ชมคลิป)

ปทุมธานี-รพ.ธรรมศาสตร์แถลงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และคว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทีมแพทย์ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ, ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์, อ.นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ, นพ.พชรพล ศิลป์สัมฤทธิ์, พญ.จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์ ร่วมแถลงข่าวเรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์ที่บุคลากรของ รพ.คิดค้นขึ้น พร้อมได้จดลิขสิทธิ์ทางปัญญา บางส่วนได้รางวัลระดับนานาชาติที่เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL หมายถึงองค์กรแห่งคุณภาพ ที่มีความทันสมัย

โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการสุขภาพ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากร ประชาชน และสังคม ในการนำไปสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาล โดยใช้ Digital Service และ Innovation เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงพยาบาลสู่ยุคเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการให้บริการ และรักษาประชาชนเป็นหลัก โรงพยาบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองและโรงพยาบาล โดยหล่อหลอมค่านิยม Think “TRANSFORM” เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และมีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและผลักดันงานนวัตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ

นวัตกรรมตา แอพยา อุปกรณ์สำหรับช่วยพยุงตัวผู้ป่วย อุปกรณ์ยันเท้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชุดบรรเทาผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสำหรับเด็ก แปรงสีฟันดูดของเหลวในช่องปาก ผลการดำเนินการนำไปสู่การสร้างความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชน โรงพยาบาลมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง ได้แก่ ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร 14 เรื่อง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 เรื่อง สำหรับปีนี้ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจักษุร่วมกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างนวัตกรรม Applications บนมือถือเพื่อมุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทย 3 ผลงานสำคัญ ได้แก่ Application GlaucoApp บนมือถือใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน MobilePhone Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจก และ Application สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก (3 Blonze Medals) ในงานนวัตกรรมระดับโลก “47th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 นวัตกรรมดังกล่าวนับเป็นการพลิกโฉมการตรวจรักษาโรคตา

ทำให้สามารถตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวกและสามารถเข้าถึงในระดับชุมชนได้ รวมทั้งมีการติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสม ด้าน รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าทีมประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าว เผยว่า โรคต้อหินเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก ประมาณการว่าจากประชากรโลก 8,000 ล้านคน จะมีผู้ป่วยโรคต้อหินสูงถึงเกือบ 70 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 10% ของผู้ป่วยเหล่านี้อาจตาบอดโดยไม่รู้สึกตัวล่วงหน้ามาก่อน ดังนั้นการตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก สามารถเข้าถึงในระดับชุมชนได้ รวมถึงการติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสมจึงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยลดผู้พิการตาบอดจากโรคต้อหินได้ นอกจากนั้นโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคตาที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีและสามารถรักษาให้หายขาดได้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่การวินิจฉัยผู้ป่วยยังต้องทำโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้สามารถช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจกจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่งการนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดยังจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านตาให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts