กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ (เลี้ยงละศีลอด) ประจำปี ๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐) (ชมคลิป)

กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ (เลี้ยงละศีลอด) ประจำปี ๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐)

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานงานเลี้ยงละศีลอดแก่ผู้นำองค์กรทางศาสนา องค์กร หน่วยงานราชการ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม จำนวน ๓๐๐ คน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจ ภายหลังจากได้ถือศีลอดในช่วงกลางวันในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนต่างศาสนา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิต สอดคล้องกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๙ ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องมุสลิม เนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ การถือศีลอดเป็นการฝึกจิตใจของพี่น้องมุสลิมให้รู้สึกอดทน อดกลั้น ทั้งต่อความหิว ความโกรธ ความปรารถนานานัปการ เป็นการย้ำเตือนให้ระลึกถึงความลำบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยใจที่เอื้ออาทร เมตตา และส่งผลให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

Related posts