#สุรินทร์# มทบ.25 จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มทบ.25 จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี พิเชษฐ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ต้อนรับทหารใหม่ และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ณ ลานหน้าสโมสรนายทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1346/61 ลง 10 ก.ย.61 เรื่อง การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 และตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่ สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก (๔ สัปดาห์) พ.ศ. 2555 มณฑลทหารบกที่ 25 ได้กำหนดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ห้วงตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2562

เพื่อให้ทหารใหม่เป็นรายบุคคล ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้น สำหรับนำไปใช้เข้ารับการฝึกศึกษาในการฝึกขั้นสูงต่อไป จนมีประสิทธิภาพทำการรบตามหน้าที่ของทหารแต่ละเหล่าได้- เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหาร ปลูกฝังลักษณะทหาร และปลูกฝังให้เกิดทัศนะคติที่ดีงามต่อกองทัพบก ระบบการฝึก ใช้ทั้งระบบรวมการดำเนินการฝึกสอนอบรม ในเรื่องการฝึกแถวชิด การสอนอบรม และระบบแยกการดำเนินการฝึกแบบหมุนเวียน ในเรื่องการฝึกเบื้องต้น (เว้นการฝึกแถวชิด) วิชาทหารทั่วไป การฝึกใช้อาวุธประจำกาย และการฝึกทางยุทธวิธี กำลังพลเข้ารับการฝึก เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 มีจำนวน 149 นาย

จำแนก 1. บก.มทบ.25 จำนวน 25 นาย 2. ศูนย์โทรศัพท์ สส.มทบ.25 จำนวน 2 นาย 3. ร้อย.มทบ.25 จำนวน 93 นาย 4. ร้อย.สห.มทบ.25 จำนวน 2 นาย 5. นฝ.นศท.มทบ.25 จำนวน 9 นาย และ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จำนวน 16 นาย ในส่วนการฝึกครูทหารใหม่ ทำการฝึกตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีจำนวน 16 นาย พลตรี พิเชษฐ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างให้กับทหารใหม่ ดังนั้นครูทหารใหม่ต้องยึดถือและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารใหม่ ทั้งความประพฤติและลักษณะของความเป็นทหาร พร้อมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ทุกนาย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1

ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่ง ในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ทหารใหม่ทุกนายจะต้องเตรียมความพร้อม ในการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหาร ซึ่งทุกนายจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต้องมีความอดทน และตั้งใจเข้ารับการฝึก ตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ จำนวน ๑๐ สัปดาห์ ต้องมีการปรับปรุงลักษณะท่าทาง การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน การประพฤติปฏิบัติตามแบบ ธรรมเนียมทหาร การฝึกฝนให้มีความรู้ในด้านวิชาการทหารและในด้านวิชาการต่างๆ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจเข้ารับการฝึกศึกษาและแสวงหาความรู้จากชุดครูฝึกในการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ จ.สุรินทร์ ข่าว/ภาพ

Related posts