เชียงใหม่// สนง.สรรพสามิตภาคที่ 5 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต”

เชียงใหม่// สนง.สรรพสามิตภาคที่ 5 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต”

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมี
นายปัณณทัตใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดฝึกอบรม นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวรายงาน

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวว่าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 ถือเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีของกลุ่มสรรพสามิตซึ่งมีการปรับ เปลี่ยน วิธีการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

กรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่นระบบ Bi เป็นระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งระบบงาน Smart Stamp System ได้จัดทำโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้จัดทำและพัฒนาระบบงานดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้นหาข้อมูลการบริหารจัดการเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิตด้านการปราบปรามและด้านการบริหาร การจัดเก็บภาษีสุราชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับใช้ในการจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนด

ดังนั้นข้าราชการในสังกัดกรมสรรพสามิตทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวด้วยและหวังว่า ข้าราชการในสังกัดกรมสรรพสามิตทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและคณะผู้จัดโครงการอบรมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อกรมสรรพสามิตต่อไป

นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คนโดยเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ในพื้นที่ในสังกัด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 และเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Bi และระบบSmart Stamp System

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดยผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต สรรพากรพื้นที่เชียงรายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ลำปางและผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และคณะพยากรณ์จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชื่อมั่นได้ว่าจะยังประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาทุกท่านต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts