พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี

 

วันนี้ (13 พ.ค 62) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี รอบปีที่ 2 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้นักศึกษาและชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย


และในบ่ายวันเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาทิ การวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา สำหรับใช้ทดแทนการกวนเนื้อมังคุดแบบเดิมด้วยแรงคน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น , การยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการสู้วิกฤตขยะ และผักสวนครัวรั้วกินได้, โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts