พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 


เมื่อเวลา 09.25 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พ.อ.สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้ บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับ


สำหรับจังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 549 หมู่บ้าน ประชากร 791,711 คน มีวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ เศรษฐกิจมั่นคง การค้า เฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทำสวน
โดยเฉพาะสวนลองกอง และ สวนยาง มีพระพุทธรูปเป็นที่บูชาของชาวพุทธ คือพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง สำหรับขาวมุสลิม มีมัสยิดกลางประจำจังหวัดเป็นที่ประกอบ ศาสนกิจมายาวนาน คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสคือ “ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน” ที่แสดงถึงการมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ สวยงาม ความภาคภูมิใจ และใฝ่สันติสุขของประชาชน จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา

ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ด้วย ความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และความอุตสาหะของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ ค่อยๆ กลับคืนมาสู่ความสงบอีกครั้ง
โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลาแป อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 ชุด พร้อมได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts