ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธี เปิดโครงการค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม ประจําปีการศึกษา 2562

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธี เปิดโครงการค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม ประจําปีการศึกษา 2562

 

ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ศรีบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ โดยมีพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด คณะครูอาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากวัดโตนด บางแวก 21 เขต ภาษีเจริญ กทม.เข้าร่วมวิทยากรอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจําปีการศึกษา จํานวน 364 คน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562

สําหรับในการจัดงานโครงการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปิดภาคเรียนและการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม เอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ในวิชาการต่างๆเข้าถึงและเข้าในความหมายของคําว่า บวร บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งมีความสําคัญอย่างสูงยิ่งสําหรับสังคมเป็นสามเสาหลัก ที่ยึดโยงคํ้าจุน สัมพันธ์กันอย่างสมดุล แก่คนในสังคมไทย เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต เป็นหลักของการพัฒนาให้เด็ก กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ชอบ รู้ธรรม รู้ชีวิต และโลก เป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดการปฎิบัติ ที่ทําให้เกิดความรู้สติปัญญาที่ชอบธรรม ทําให้เรามีอิสระเที่ยงธรรมในการกินอยู่ ทํางานได้อย่างเสรีบนลําแข็งของต้นเอง และพัฒนาได้ไม่หยุดยั้งเป็นการเรียนรู้ปัจเจก ทั้งกายใจ ผู้อื่นและสังคมทั้งระบบ เคารพนับถือด้วยความเข้าใจ ด้วยความศรัทธา สร้างชีวิต จิตใจ ให้เข้มแข็งมีพลังสร้างสรรค์

ด้วยความรู้สติปัญญาและความจริง แก่เด็กนักเรียน ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้น้อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ให้นักเรียนมีความพร้อม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสํานึกในการทําความดีในช่วงปิดภาคเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆส่งเสริมการเรียนรู้หลักไตรสิกขา คือ ศิล สมาธิ ปัญญา พัฒนากาย วาจา ใจ ให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีต่อไป โดยมีนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จํานวน 364 คน ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกรักษาศีลและฝึกสมาธิเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถนําหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปได้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts