เชียงใหม่// วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ ” Reforming a Society with Blockchain” (ชมคลิป)

เชียงใหม่// วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ ” Reforming a Society with Blockchain”

 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน International Conference “Reforming a Society with Blockchain” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจจากทุกสายงานเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กล่าวว่า ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้เปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (Digital Innovation and Financial Technology) และได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาครบทั้งสามหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา (Research and Academic Service Affairs) ประจำวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ทำงานโครงการวิจัยจำนวนมากที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 อาทิ Cross Border e-Commerce, Smart City, Financial Technology, Big Data, Smart Farmer ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการ กล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ ทั้งการจัดหลักสูตรการศึกษาทั้งสามหลักสูตร และงานวิจัยฯ ล้วนมาจากการตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงหรือ Web 4.0 or Internet of Things ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงข้างต้นนั้น เทคโนโลยี Blockchain หรือ เทคโนโลยีเครือข่าย (peer-to-peer) ได้มีบทบาทอย่างสูงในการทำธุรกรรมทั้งหลาย ด้วยเหตุที่ว่าเทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบที่ในทางเทคนิคแล้วเป็นระบบความที่มีความปลอดภัยสูงในการเก็บข้อมูลใดๆ อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความไว้วางใจ (trust) ในความถูกต้องของเอกสารหรือข้อมูลด้วยการบันทึกเวลา (time stamp) และบันทึกข้อมูลนั้นถูกกระจายในเครือข่าย (distributed ledger) เพื่อร่วมกันตรวจสอบและเป็นการประกันว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ เช่นนี้ เทคโนโลยี Blockchain จึงเป็นระบบที่ขจัดคนกลาง (intermediaries) ในการทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ และลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ด้วยศักยภาพดังกล่าว เทคโนโลยี Blockchain จึงถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมนานาชนิด ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน เทคโนโลยี Blockchain ได้ถูกนำมาใช้มากมายในต่างประเทศอย่างประสบความสำเร็จในหลายหลายด้าน ส่วนประเทศไทยได้มีการขานรับความก้าวหน้าดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ให้การรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการทำธุรกรรม เป็นต้น

เทคโนโลยี Blockchain มีขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของการเงิน พลังงานการขนส่งสัญญาดิจิทัล (Smart Contract) ต่าง ๆ อันรวมไปถึง การประกันสุขภาพ (Healthcare) นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลง (Disruptive) อย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เห็นความสำคัญในศักยภาพของความก้าวหน้าที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “Reforming a Society with Blockchain” ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้อดังนี้1) Payment Roadmap and Linkage to ASEAN 2) Blockchain and energy 3) Blockchain and Smart Contracts 4) Blockchain and Smart City (Logistics) 5) Blockchain and Medicine and Healthcare

จะได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการดำเนินธุรกรรมการใช้งานในภาคสังคมที่สำคัญอื่น ๆ เช่นพลังงานการขนส่งการจัดทำสัญญากฎหมายและการประกันสุขภาพ ที่สำคัญนั้นเราจะได้เรียนรู้ถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อธุรกิจการเงินในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
ได้เชิญผู้บรรยายอันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในภาคส่วนงานของตนเองที่มีความ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจและการเงินอีกด้วย

ได้แก่ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอดีตปลัดกระทรวงการคลัง, Dr. Jemma Greenผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานบริหารบริษัทPower Ledger, Perth, Australia ดร. Jemma เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะของเป็นผู้ก่อตั้ง Startup ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์วิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี Blockchain กับการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้เป็นที่ รู้จักไปทั่วโลก

และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทยประธานบริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด มหาชน เป็นหนึ่งในวิศวกรชั้นแนวหน้าของการวางระบบธุรกิจการขนส่ง คุณสุรเดชได้ดำเนินธุรกิจจนประสบความสาเร็จด้วยการเล็งเห็นถึงเป้าหมายในระดับโลก และนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงาน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญของการดำเนินงานในตลาดหุ้นระดับโลกเพื่อที่จะให้เม็ดเงินนั้นไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทย

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมนานาชาติ “Reforming a Society with Blockchain”เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายฝ่าย ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล หรือ ICDI เป็นหนึ่งในคณะ/วิทยาลัย ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (นานาชาติ/สหวิทยาการ) โดยหลักสูตรเน้นการศึกษาเรียนรู้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมระหว่างการเรียนรู้และอุตสาหกรรม/การตลาดเข้าด้วยกัน อันเป็นหลักปรัชญาของICDI

การจัดงาน Blockchain ในหัวข้อ“Reforming a Society with Blockchain” นั้น ได้จัดข้ึนโดยความมุ่งหมายท่ีจะเสริมสร้างคุณค่าของ ICDI และจังหวัดเชียงใหม่ ในขีดความสามารถด้านนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยี การเงิน สามารถกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่น้ันมีหน้าที่สำคัญในการเป็นฐานการเงินและนวัตกรรมในภูมิภาค ดังนั้น การจัดงานในคร้ังนี้จะช่วยให้สังคมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงศักยภาพของ Blockchain ท่ีสามารถนำมาใช้ในด้าน การเงิน ตลอดจนปัญหาสังคมต่าง ๆได้

จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-943711-12 หรือทาง Facebook: @icdiblockchain ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และมีล่ามผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ-ไทย และ
หูฟังแปลภาษาบริการฟรีตลอดงาน

 

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts