เชียงใหม่จัดงาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

เชียงใหม่จัดงาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562” โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ พนักงานดีเด่น สตรีดีเด่น ผู้ใช้แรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกเหนือจากทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังช่วยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ

เช่น การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ การมองเงินบริจาค การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทำงานดีเด่นระดับจังหวัด และเนื่องในวันสตรีสากล

วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักในความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน จึงกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้สนับสนุนให้มีการจัดงาน
วันแรงงานแห่งชาติขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ชัย แซ่ฉั่ว จากโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ได้รับประกาศพนักงานดีเด่น และนางสาวทัศนีย์ แซ่จู ได้รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 ภายในงานมีผู้ใช้แรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ได้จัดซุ้มโรงทานบริการน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และบริการไอศกรีม 200 ถ้วยคลายร้อน ให้ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts