กำลังพลจับมือเทศบาลฯจิตอาสา ทำความดีให้ชุมชน

กำลังพลจับมือเทศบาลฯจิตอาสา ทำความดีให้ชุมชน

 


พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.3/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. มอบหมายให้กำลังพลชป.มวลชน กำลังหมู่ รส.3 มว.รส.1 ร้อย รส.ที่ 2 (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วยกำลังพล กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคลองตาเพชร กำจัดผักตบชวา เก็บวัชพืชน้ำ ถากถางป่า เก็บขยะ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไป ณ บริเวณชุมชนคลองตาเพชร เนื่องใน”วันเทศบาล”

โดยมีนายพิเชษฐ์ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลฯและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสำคัญของท้องถิ่นเทศบาลกับกำลังพลในการอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กับประชาชนตามชุมชนให้ดียิ่งขึ้น


จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา ทำความดี นอกจากจะร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 26 เมษายนที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการร่วมมือกันของกำลังพลในพื้นที่ กับจนท.และจิตอาสาของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ร่วมใจกันทำความดีให้กับสังคมในพื้นที่ชุมชนแล้ว ยังเพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน โรงเรียน สถานประกอบการ ร่วมกันทำความสะอาดชุมชน ในถนนสายหลัก และแหล่งน้ำหรือลำคลองน้ำในแต่ละชุมชนด้วย

สุริยา ด้วงมา

Related posts