ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

 

วันที่ 25 เมาายน 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําหัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ตรวจคนเข้าเมือง ประธานกลุ่มสตรีอําเภอคลองใหญ่ เทศบาล อบต.ทั้ง 4 แห่ง และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

สําหรับการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ มีประเด็นในการนําเสนอที่หลากหลายประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้สรุปประเด็นโดยทางอําเภอคลองใหญ่ ได้เตรียมความพร้อมร่วมพลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในวันพิธี โดยแต่ละหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้เตรียมพร้อมรวมพลจํานวนไม่น้อยแต่ละหน่วยงานในพิ้นที่อําเภอคลองใหญ่ เพื่อดําเนินการตามแนวทาง ประกอบด้วยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จะมีพิธีทําบุญตักบาตรเช้า การเปิดกรวยถวายราชสักการะ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 07.00 น.ณ.วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อําเภอเมืองตราด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดสถานที่ในการรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯการเปิดกรวยถวายราชสักการะฯ ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดสถานที่ในการรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ การเปิดกรวยถวายราชสักการะฯ ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการเชิญชวนหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชภิเษก พ.ศ. 2562 ด้วย การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษกอย่างถูกต้องรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts