อ.ศัลยา- ผกก ,ผกก หมู- ชยนพ นำทีมคัดผลงาน เข้าโครงการอบรมหลักสูตรเขียนบทของกระทรวงวัฒนธรรม

นางสุนันทา มิตรงาม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นประธานการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์” และ “การเขียนบทละครโทรทัศน์” ภายใต้โครงการประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ในส่วนของ “การเขียนบทละครโทรทัศน์” มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 109 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ นำทีมโดย อ.แดง- ศัลยา สุขนิวัฒดิ์ และกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาคัดเลือกเจ้าของ 30 ผลงาน ที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เข้าร่วมอบรม

ส่วน “การเขียนบทภาพยนตร์” มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 134 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้กำกับหมู ชยนพ บุญประกอบ, ผู้กำกับ ฝน-ขนิษฐา ขวัญอยู่, อัศวนัยน์ กลิ่นเอี่ยม ฯลฯ จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และกระทรวงวัฒนธรรม นักเขียนบทภาพยนตร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ พิจารณาคัดเลือกเจ้าของ 30 ผลงาน ที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไปติดต่อสอบถาม

สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ ทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๒๐ Facebook : Content Thailand

Related posts