มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 1 พฤษภาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.Com.Arts)
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– สาขาวิชาการเงิน (Finance)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

6. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT: B.M.)
– สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th

Related posts