กองทัพเรือไทยร่วมกองทัพเรือออสเตรเลียฝึกผสม AUSTHAI 2019 สร้างความสัมพันธ์

กองทัพเรือไทยร่วมกองทัพเรือออสเตรเลียฝึกผสม AUSTHAI 2019 สร้างความสัมพันธ์

 


วันนี้ 22 เม.ย.62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยMr Allan McKinnon เอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการฝึก ผสม AUSTHAI 2019 ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ณ ข้างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม AUSTHAI 2019 CMDR. Troy Van Tienhoven ผู้บังคับการเรือ HMAS Parramatta คณะนายทหาร ฝ่ายไทยและออสเตรเลีย เข้าร่วมในพิธีเปิด


สำหรับการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยานโดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้้า สงครามใต้น้้า และการปูองกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น และการปฏิบัติการร่วมต่างๆ เป็นโอกาสส้าคัญในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ ตั้งแต่การฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ ไปจนถึงการปฏิบัติและการวางแผนของฝุายอ้านวยการในการปฏิบัติการร่วมกันของภัยคุกคามทั้ง 3 มิติ คือ ภัยจากใต้น้้า ภัยทางอากาศ และภัยจากผิวน้้า การฝึกผสม AUSTHAI มีการฝึกปีเว้นปี

โดยได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึกเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติการร่วมกัน ให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือออสเตรเลีย และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดตั้งฝุายอ้านวยการร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือออสเตรเลีย ในการควบคุมการฝึก ซึ่งในการฝึกครั้งนี้มีการฝึกยิงอาวุธจริงด้วยปืนเรือด้วย ในปีนี้ ก้าหนดรหัสการฝึกเป็น การฝึกผสม AUSTHAI 2019 ท้าการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน โดยมีห้วงเวลาการฝึกแบ่งเป็น 3 ขั้น ไก้แก่ ขั้นการฝึกในท่า ขั้นการฝึกในทะเล และสรุปผลการฝึก กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ รับผิดชอบการฝึก โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม AUSTHAI 2019 และ CMDR. Troy Van Tienhoven ผู้บังคับการเรือ HMAS Parramatta ผู้แทน ทร.อต. ทำหน้าที่เป็นรองผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม AUSTHAI


ในส่วนกำลังของกองทัพเรือไทย ประกอบด้วย เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้้า ฮ.ปด.1 (S-70B) 1.4 เรือ ตกช. 2 ลา กำลังพลของกองทัพเรือออสเตรเลีย เรือฟริเกต HMAS Parramatta เรือส่งกำลังบ้ารุง HMAS Sirius เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ MH–60R เครื่องบินลาดตระเวน P-8A นอกจากการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศแล้ว ในการฝึกครั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนก้าลังพลเพื่อสังเกตการณ์ฝึกทั้งบนเรือของทั้งสองประเทศ และเครื่องบินลาดตระเวน P-8A ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับกองทัพเรือต่างประเทศ และน้ามาปรับใช้กับกองทัพเรือไทยในอนาคตได้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกครั้งนี้จะท้าให้ก้าลังพลของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับอากาศยาน ในการปฏิบัติการทางเรือทั้ง 3 มิติ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกกับร่วมกันกับเรือฟริเกตของทางกองทัพเรือออสเตรเลีย ถือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts