ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

เมื่อเวลา 09:30 วันที่ 18 เม.ย.62. ที่ห้องประชุมบุนนาค ร.ร.ส่วนบุญโปถัมป์ลำพูน เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) , พ.อ. เจษฎา เงินกอบทอง รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. , พ.ต.อ.นฤชิต เนียวกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกำนัน/ผญบ. , อาสาสมัครแรงงาน จ.ลำพูน เข้าร่วมทั้งสิ้น 165 คน

เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งให้สิทธิพิเศษในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้การพัฒนาต่างๆลงมาในพื้นที่ จ.ลำพูนมากขึ้น เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน ทำให้มีความต้องการแรงงานสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ประกอบกับค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน การคมนาคมที่สะดวก จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จนก่อให้เกิดปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองมากขึ้น และบางส่วนถูกชักนำไปเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขตามลำดับ

ศปป.2 กอ.รมน. จึงได้จัดอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562ขึ้น โดย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง
ผอ.กอ.รมน.จว.ล.พ.(ท.) กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.พรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญกาญ สนง.แรงงาน จ.ลำพูน และ ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข รอง สวส.ตม.จ.ลำพูน และ พ.อ.ประพันธ์ ธรรมศิริ หน.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร กอ.รมน.จว.ลำพูน เป็นวิทยากรฯ

อบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการมุ่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชนในชุมชน นายจ้าง ผู้ประกอบการ ตลอดจนแกนนำจากภาครัฐและเอกชน เพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ให้ทางราชการได้รับทราบ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินค่า นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป

______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts