ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

จังหวัดลำพูน ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่เสี่ยง 12 จุด และตั้งด่านชุมชน 521 ด่าน ใน 8 อำเภอ(อ.เมือง , อ.ป่าซาง , อ.บ้านธิ , อ.บ้านโฮ่ง , อ.แม่ทา , อ.ลี้ , อ.ทุ่งหัวช้าง , อ.เวียงหนองล่อง) ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62.

 

สำหรับ สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน นางกรรณิกา วรรณวีระ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 16 เม.ย.62. ดังนี้

1. ตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 ณ ศูนย์บริการประชาชนบ้านเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, ด่านตรวจวังดิน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน และตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถตามมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ร่วมกับนักศึกษาและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน ดังนี้


1.1 ตรวจความพร้อมรถ จำนวน 127 คัน
– รถโดยสารหมวด 2 จำนวน 4 คัน
– รถโดยสารหมวด 3 จำนวน 115 คัน (รถบัส 50 คัน รถตู้ 17 คัน รถสองแถว 48 คัน)
– รถโดยสารหมวด 4 จำนวน 4 คัน
ไม่พบการกระทำความผิด
1.2 ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 131 ราย
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 2 จำนวน 8 ราย
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 3 จำนวน 115 ราย (รถบัส 50 ราย รถตู้ 17 ราย รถสองแถว 48 คัน)
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 4 จำนวน 4 ราย ไม่พบการกระทำความผิด

2. ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารฯ จำนวน 10 ราย ไม่พบการกระทำความผิด

3. ตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ในเส้นทางสายหลัก/สายรอง และเส้นทางเฝ้าระวังในเขตจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เส้นทาง (แม่อาว-ดอนมูล, ขุนตาน-อุโมงค์ และดอยติ-ลำพูน) ตรวจสอบรถ จำนวน 55 คัน ไม่พบการกระทำความผิด

4. เฝ้าระวัง ติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS
4.1 รถโดยสารประจำทางใช้ความเร็วเกิน 5 คัน
4.2 รถโดยสารไม่ประจำทางใช้ความเร็วเกิน 10 คัน
4.3 รถบรรทุกใช้ความเร็วเกิน – คัน
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกับรถที่มีความเสี่ยง โดยแจ้งผู้ประกอบการขนส่ง/ผู้ขับรถ ให้ชะลอความเร็วลงได้ และชะลอความเร็วลงเองได้ทั้งหมด

5. ประชาสัมพันธ์/แนะนำผู้โดยสารให้รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร และการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนรถโดยสารกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งแนะนำ App: DLT GPS และสายด่วน 1584

6. ให้บริการสอบถามเส้นทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวน 10 ราย

7. บูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริการตรวจสภาพรถ และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี ณ จุดบริการดอยติ และศูนย์บริการประชาชนบ้านเหล่ายาว จำนวน 26 คัน

8. มีหน่วยงานทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน และแขวงทางหลวงลำพูน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts