สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เชิญชวนร่วมงาน “วันคารวะพยาบาลอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒”

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เชิญชวนร่วมงาน “วันคารวะพยาบาลอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒”

 


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสในเขตภาคเหนือ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพี่พยาบาลอาวุโส ขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้ปฏิบัติล่วงเกินในปีที่ผ่านมา พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เป็นการส่งเสริมจริยธรรมและความสามัคคี และรักษาวัฒนธรรมที่ดีในวิชาชีพการพยาบาลไว้สืบต่อไป สมาคมพยาบาลสาขาภาคเหนือฯ

นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลสาขาภาคเหนือฯ จึงขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน “วันคารวะพยาบาลอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลลูน ชั้น ๒ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ในการจัดงาน มีการตกแต่งริ้วขบวนคารวะที่สวยงาม มีการฟ้อนรำตามประเพณีทางเหนือเพื่อเป็นการแสดงคารวะพี่พยาบาลอาวุโส จากนักศึกษาพยาบาลทั้ง ๓ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และการจัดพิธีการคารวะพี่พยาบาลอาวุโสตามประเพณีล้านนา

 

Related posts