ลำปาง !!!! เริ่มแล้ว “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562

ลำปาง !!!! เริ่มแล้ว “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562

 


จังหวัดลำปางจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ” และ “การประกวดการตีก๋องปู่จานครลำปาง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 -13 เมษายน 2562 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)กล่าวสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “การประกวดการตีก๋องปู่จานครลำปาง” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวนมาก ณ ข่วงนคร-ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง จัดขึ้นโดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเอกชนและประชาชนชาวลำปาง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายนเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอันเป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,338 ปี


เอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปาง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง คือสลุงหลวง ซึ่งทำด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก 38 กิโลกรัมหรือ 2,533 บาท โดยชาวลำปางร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดสร้างขึ้นในปี 2533 เพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำขมิ้น ส้มป่อย สรงองค์พระแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ในช่วงสงกรานต์ปีใหม่เมือง หรือวันเถลิงศกใหม่ของชาวล้านนาและได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ สืบต่อกันมาตั้งแต่ปี 2530
พีทีที โออาร์ สืบสานประเพณี”การประกวดตีก๋องปู่จาฯ ชิงถ้วยพระราชทานต่อเนื่องเป็นปีที่ 18


เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีก๋องปู่จาอ้นถือเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวลำปาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย
นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า พีทีที โออาร์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สนับสนุนการฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จา หรือกลองบูชาที่มีขนาดใหญ ที่ในอดีตใช้ตีเพื่อปลุกขวัญก้าลังใจแก่เหล่าทหารหาญก่อนออกรบ ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นการตีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณบอกเหตุต่าง ๆ ในชุมชน หรือ


ศาสนกิจ พิธีการศาสนา รวมถึงเป็นการตีเพื่อให้เกิดความบันเทิง ความสนุกสนาน ในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ การตีก๋องปู่จาเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปางที่เกือบสูญหายไป พีทีที โออาร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมและชุมชน จึงได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์การตีก๋องปู่จามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาถึง 18 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น จนกลายเป็นงานประเพณีประจำปี เป็นเวทีให้ครูกลองผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการตีก๋องปู่จาสู่เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อชมศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดลาปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts