เชียงใหม่ // เปิดโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส หลักสูตรจีนเป็นแห่งแรกของไทย (ชมคลิป)

เชียงใหม่ // เปิดโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส หลักสูตรจีนเป็นแห่งแรกของไทย

 

 

ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนิส เป็นโรงเรียนในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 228/1 หมู่ 3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้หลักสูตรของประเทศจีน เดิมชื่อโรงเรียนนานาชาติเซาท์อีส เอเชีย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเกรด 1 ถึงชั้นเกรด12 จัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรภาคบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับอนุญาตการใช้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเซาท์อีส เอเชีย จาก Trinity World Mission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านการศึกษา ศาสนา และงานด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของรัฐบาลจีน โดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียน Quijing No.1 Middle school Zhuoli campus ประเทศจีน เพื่อเปิดสอนในระดับชั้นระดับอนุบาลอายุ 3-6 ปี (ชั้น KG 1-3) ระดับเกรด 6-12 เป็นหลักสูตรภาคบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จาก Trinity World Mission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านการศึกษา ศาสนา และงานด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

เน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง สัมผัส การใช้ประสบการณ์ตรง ใช้สื่อที่มีรอบตัว เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ต้องมีการฝึกทักษะการใช้ชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในประเทศและประชาคมโลก โดยใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสอน ซึ่งโรงเรียน Quijing No.1 Middle School Zhuoli Campus และ Yunan University ประเทศจีน สนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย

เน้นเรื่องพัฒนาการ ทางสุขภาพและทางร่างกาย เน้นพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ทดลองจริงๆและทักษะด้านสังคม มีเป้าหมายต้องการเพียงสร้างโอกาสให้คนไทยที่ต้องการยกระดับการศึกษาของลูกให้ได้เรียน เพราะค่าเทอม จะถูกมากในระดับโรงเรียนนานาชาติของเชียงใหม่และในประเทศไทย ให้ผู้ปกครองรับได้สามารถส่งบุตร -ธิดา มาเรียนได้

ด้านนางสาวพัณณิตา วงศ์ตาผา ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไชนิส กล่าวว่าโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น ระดับอนุบาล (KG 1) รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-4ขวบ ระดับอนุบาล 2(KG 2) รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ ระดับอนุบาล 3 (KG 3) รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ และระดับเกรด 6-12 ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน ระดับอนุบาลอายุ 3-6 ปี กำหนดเวลาเรียน 3 ปี (ชั้น KG 1-3) ระดับประถมศึกษา กำหนดเวลาเรียน 5 ปี เกรด 1-5 และระดับมัธยมศึกษากำหนดเวลาเรียน7 ปี เกรด6 – เกรด12

ปัจจุบันโรงเรียนปรับปรุงใหม่ทั้งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม จะเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา2562 เริ่มต้นจากระดับอนุบาล ประถม ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรของจีน โรงเรียน ON Qnijing Middle school Zholi campus การเรียนการสอน จะเป็นภาษาจีนครูที่ดูแลนักเรียน 1 ห้องต่อครู 2 คน เป็นครูไทย 1 คน และครูจีน 1 คน นอกจากนี้ก็จะมีครูในแต่ละด้าน แต่ละวิชาประมาณ 15 คน ทุกวิชาการเรียนการสอนจะใช้ภาษาจีนทั้งหมด ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่จะได้ใบประกาศนียบัตร 2 ใบจากโรงเรียนในประเทศไทยและโรงเรียนประเทศจีน

ในขณะนี้มีครูจีนและไทยจำนวนกว่า 20 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 30 คน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกับประเทศจีน พื้นผิวถนนของโรงเรียนจะปูด้วยหญ้าเทียมทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้ง มีกล้องวงจรปิดกว่า 40 ตัว เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนร่วมกัน ส่วนเด็กที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนต่อได้ที่มหาลัยยูนานประเทศจีนอีกด้วย

ทางด้านผู้ปกครองรายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ลูกได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งที่ผ่านมา พยายามที่จะหาโรงเรียนที่สอนหลักสูตรจีน มาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและไทย จีนมีเล็กน้อย ที่โรงเรียนแห่งนี่เน้นจีนกับอังกฤษเลยตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้ ประกอบกับสถานที่ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนดีมากพร้อมสรรพ รวมถึงความปลอดภัย และค่าเทอมก็รับได้อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts