จังหวัดพิษณุโลกจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก 6-15 เมษายน นี้

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก 6-15 เมษายน นี้

 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักถิ่น และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยแก่เยาวชนและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัด มาสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๖-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์
เพื่อเน้นย้ำให้เยาวชนและประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
การดำเนินงานเป็นการบูรณาการกับงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำ


ทุกปี และบูรณาการการดำเนินงานกับอีกหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัด และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณเทศบาลนครพิษณุโลก งบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมดำเนินการ และได้มอบหมายให้บริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด เป็นผู้รังสรรค์กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย


๑) งานมหกรรมแสง เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก (ตอนอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี)
๒) งานถนนสายวัฒนธรรม “วิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก” ประกอบด้วย
การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่หลากหลาย กล่าวคือ
ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ผู้ประกอบการนวัตวิถีและ OTOP


จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้ประกอบการจากชมรมผู้ประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตลอดจนผู้ประกอบการจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาพันธ์ SME ศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
๓) งานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก จังหวัดพิษณุโลก
4) กิจกรรมแต่งชุดไทย ยุคต่างๆมาร่วมงาน
ซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี
ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

Related posts