เปิด ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด”กาดแลงแม่สะเรียง” (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 2 เมษายน 2562
เปิด ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด”กาดแลงแม่สะเรียง” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนชาวตลาดอย่างสร้างสรรค์

 

ณ กาดแลงบ้านจอมแจ้ง หรือ ตลาดเย็นบ้านจอมแจ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิด “ห้องสุมดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ”2 เมษา ส่งเสริมการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติวัคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทาง กศน.แม่สะเรียง ข้าราชการพนักงานตลอดจนคณะครู นักเรียน กศน.อำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวกาดแลงได้ร่วมกิจกรรมเปิดห้องสมุดสำหรับชาวตลาดกันอย่างพร้อมเพรียง และ ทุกภาคส่วนได้ร่วมบริจาคหนังสือและสื่อในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เพื่อหมุนเวียนหนังสือสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และชาวตลาดอย่าง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักอ่านดีเด่น และ ผู้บริจาคหนังสือดีเด่น
ทั้งนี้โครงการโครงการดังกล่าว มีส่วนกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมบริการการอ่าน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนชาวตลาดได้มีหนังสืออ่านเป็นประจำ พร้อมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts