นครนายก ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท (ชมคลิป)

นครนายก ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท

 

จังหวัดนครนายก จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งช่วยเหลือเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบทที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัย

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับกองทุนนี้ให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส่งผลให้กองทุนได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดนครนายก มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,481,345.04 บาท
ในการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้ได้รับเงินสมทบกองทุนทั้งสิ้น 271,426 บาท และได้มอบทุนเพื่ออุปการะเด็กที่มีฐานะยากจน จำนวน 167 ทุนๆละ 1,200 บาทแยกเป็นอำเภอเมืองนครนายก 20 ทุน อำเภอปากพลี 25 ทุน อำเภอบ้านนา 87 ทุนและอำเภอองครักษ์ 35 ทุน

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts